Nhưng hình ảnh dự án CDC thiết kế và thi công văn phòng TONKIN.